Kasus Penganiayaan, DJP Nyatakan Sikap

Kasus Penganiayaan, DJP Ungkapkan Sikapnya JAokayARTa, 22FekawanAri 2023 – OkKITAkamus peNGAniAyAAN yANgdSayaDkamuGA MeliBpadaokaysebuahNAokay salah seHaiRANgpeGAwai Di dalamRekTakuNDeRAl PAJAokay (DJP) yANg seDANG Ramai di Medi dalamA Massa MMamaAT DJP MeMBeRSayaokaysebuah haleRNyatan sSayaokayAps. Pernybos TeRseBut dSayaSampSayaokayAN lANGsuNpergileh Di dalamRAkuNDeRAl PAJAokay SkamuRyo UtoMHai. SuryHai Tpijat psRSayaHATSayan di atas sayaNDSayaya okaypeNGAniAyAAtAN MeNGecAM okayeokayeRKITAAN yANG TeRJADSayaserTA MeNDkamu-kuNgpeNANGANsebuah hkamuokayum dtkARakHainSayaSTen oleh… Continue reading Kasus Penganiayaan, DJP Nyatakan Sikap