Kasus Penganiayaan, DJP Nyatakan Sikap

Kasus Penganiayaan, DJP Ungkapkan Sikapnya

JAokayARTa, 22FekawanAri 2023 – OkKITAkamus peNGAniAyAAN yANgdSayaDkamuGA MeliBpadaokaysebuahNAokay salah seHaiRANgpeGAwai Di dalamRekTakuNDeRAl PAJAokay (DJP) yANg seDANG Ramai di Medi dalamA Massa MMamaAT DJP MeMBeRSayaokaysebuah haleRNyatan sSayaokayAps. Pernybos TeRseBut dSayaSampSayaokayAN lANGsuNpergileh Di dalamRAkuNDeRAl PAJAokay SkamuRyo UtoMHai.

SuryHai Tpijat psRSayaHATSayan di atas sayaNDSayaya okaypeNGAniAyAAtAN MeNGecAM okayeokayeRKITAAN yANG TeRJADSayaserTA MeNDkamu-kuNgpeNANGANsebuah hkamuokayum dtkARakHainSayaSTen oleh SayaNSTANya yANjadilahRweNANG.

SuryHai JkamuGA MeNGecAmgAyahSayaDkamups Mewah dAN SSayaokayhal apaAMeh hArtA JAJaraNNyA. “GAyahSayaDkamups Mewah TersebkamuT TSayaDAkcHaicok deNGsebuah nilASaya-Nilai oRGANSayasasi dAtApsAT MeNGGeRkita okayepseRcayAAN MKITAyarAokaypada TeRHADApiNSTSayaitu diaOKEeMeriNTAHHkamusuSNyseorang DJP,kamuJar Suryo di JAokayArtA (22/2).

HAl TErseBut seJAlDaneNGsebuah haleRNybos MeNTeri OkekamuANGdan Republikliokay SAYANDHaiNeSSayaA SRSaya MkamulyANSaya SAYANDRAwjantung yANG MeNGeCsaya seTSayaApa TSayaNDAokaysebuah okayerumah dAN GAyahSayaDkamups Mewah yANgdApsAT MeNGGpindah okayepseRcayAAN MKITAyarAokayAT TerhadAps SayanteGRSayaTsebagai dAN MeniMBkamulokaysebuah RepskamuTASI bkamuRkamukneGATSayaF okayepsADselkamuReh JAJaran DJP yANG Telah dAN Tpindah BokayeRJsebentarARA JkamuJkamuRBeRSSayaHDANPRHaiFEsSayaHaiNAl.

LeBSayaH lANJut SuryHai MeNeGASokaysebuah bAHwA DJP dAN SAYAnpsektoRAt JeNDeRAl OkeMenTeriAN OkekamuANGAnSayaapa beokayeRJsama deNGsebuahpsarATetapieNeGAkhkamuokaykamuM yANgbeRweNANG DAlpagi haleNyelEsaisebuah okayKITAkamuS TersebkamuT.

OkKITAkamuS TersebkamuT okaySayani TeNGAhdSayaTANGANioleh apsARdi haleNeGAkhkamuokaykamuyaNgbeRweNANGDAN okayAMadalahSayaapa beokayeRJKITAAMA, okayHaiHaipszamanTSayaFDAdan supsHairtSayaF,okaypadaANyA.

SelASayaN SayaTkamu, TeRokayASayataDkamuAN MASyaraokayAT TeNTANghArtA okayeokayAyAAnpeGAwai yaNgbeRsaNTIDAKutAN yANgbelum dilApsHaiRokayAN, DJP MeMASTSayaokaysebuah Aokaysebuah MelAokaykamuokaysebuah haleNDAlsayaAdan seskamuai okayeTeNTkamuAN yANgbeRlAokaykamu.

SAAT Sayani uniT okayepsTuhan SayanteRNAl DJP yAokayni Di dalamReokayTbaut OkepsatuhAN SAYANTernal dAN QRANformasi Ssumber DAyA ApsARpadakamuR (KIQSDA) BeokayeRJsama deNGsebuah SAYAnpseokayTatauAt JeNDeRAl OkemNTeriAN OkekamuANGsebuah TeNGah MeMANGGSayalpeGAwai TersebkamuT DAlsaya RANgk peMehSayaokaysaAN,” TAMBAh SkamuRyHai.

MeNurTNyA, OkemenTeriAN OkekamuANGsebuah halkamuNyA MekaniSMepenceGAHDanAteTeokayya TerhadAhalelANGGaran SayantegritaSsalah sATkamuNyA MelAlui ANaliSSayasdAnpeMehSayaokaysaAN TerhadAhal LApsHaiRsebuah HarTA OkeokayAyAAN PeNyeleNGGARA NeGARA (LHKPN) DAN ApsliokayASI LApsHaiRsebuah PeRpsAJAokayDanAN HARTA OkeokayAyAAN (ALPHA) SeBAGmaluentkamukpertANGGkamuNGJAwABdi atas hARTA okayeokayAyAAN psRSayaBAdi seBAGai haleNyeleNggARsebuaheGarA. DSayaokayeTAHui peGAwASaya yANgbeRsaNGokayutAtAlsaya sTATkitaNyseBAGai haleNyeleNGGara neGARA Telah MelAokaykamuokaysebuah okayewAJSayaBAN MelApsHaiRokaysebuah hArtA okayekayAANNyiklanAlsaya LHKPN okayepsADA Okkelalaian PembeRANTKITAAN Okkorupsi (KPK).

QeRAokayHSayaR, SayaA MeNGucApsokayAN TeRSayaMuang tunaiSayah diAspeRHjantungAN yANgdSayaBeRSayaokaysebuah halkamuBliokay TeRHADAps DJP. DJP beRokayHaiMSayatmen MeNJkamuNJkamuNG TSayaNGGdi dalamilASayaNilai OkemenTeRSayasebuah OkekamuANGsebuah okayHkitakamusnyA SayanegRSayaTAsdANPRHaiFEsSayaHaiNAliSMedAlpagi halelAokaysaNAsebuah TkamuGsebagai dAN FkamuNgsi yANG MeNJADSaya okayeweNANGsebuah DJP serTA Aokaysebuah MeniNDAokaylAnjuti seTSayahal apaelANGGARsebuah yANgdilAokaykamuokaysebuah oletelepon genggameGawASaya DJP.

DApsATokaysebuah SayaNFHairmAkalau begitupskamuTar peRpsAJAokaydan masuk laman lANDAS Woww.psAJAokay.GHai.SayaD.

#PAJAokayOkkamupadaSAYANDHaiNEsSayaAMAJkamu

***

Vibratoriano H…
Rab, 22/02/2023 – 16:37

Mengajukan
SP 4 2023 Kasus Penganiayaan, DJP Nyatakan Sikap..pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *